Aktien

Aktierna i Euroafrica Digital Ventures AB har utgetts i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Inga aktier av annat aktieslag finns utgivna. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma.

Enligt Euroafricas bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 12 848 972 SEK och högst 51 395 990 SEK, fördelat på lägst 6 983 137 aktier och högst 27 932 548 aktier. Aktiekapitalet uppgår till 22 234 775 SEK, fördelat på 12 084 117 aktier.

Handelsinformation

Kortnamn för aktien: EURA
ISIN-kod för aktien: SE0015660345

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8-503 015 50
STOCKHOLM | 2022-02-16

Scroll to top