Aktien

Aktierna i Euroafrica Digital Ventures AB har utgetts i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Inga aktier av annat aktieslag finns utgivna. Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma.

Enligt Euroafricas bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 12 848 972,35 SEK och högst 51 395 889,40 SEK, fördelat på lägst 6 983 137 aktier och högst 27 932 548 aktier. Innan erbjudandet uppgår aktiekapitalet till 12 848 972,35 SEK, fördelat på [6 983 137] aktier.

Handelsinformation

Kortnamn för aktien: EURA
ISIN-kod för aktien: SE0015660345
Kortnamn för teckningsoptionen av serie TO1: EURA TO1
ISIN-kod för teckningsoptionen av serie TO1: SE0015660626

Certified Adviser

Eminova Fondkommission
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 Stockholm

Scroll to top