TO2

Bakgrund och motiv

Euroafrica ser tack vare fortsatt utveckling av bolagets tjänster och en tillväxt i linje med utlagd strategi tillsammans med kostnadseffektiviseringar goda möjligheter för fortsatt uppfyllnad av bolagets målsättningar. För att fortsätta att dra nytta av de positiva marknadstrender som bolaget ser och planerar Euroafrica att ytterligare ett steg i att bredda expansionen av plattformen. Målsättningen är att koncernen ska vara lönsam under andra kvartalet 2024.

Bakgrund
Euroafrica Digital Ventures emitterade i samband med en företrädesemission av units i december 2022 teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Teckningsoptioner av serie TO2 ger rätten att teckna nya aktier i Euroafrica och bidra med en kapitalinjektion som avses användas till att:
• Stärka rörelsekapitalet

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO2:
Nyttjandeperiod: 18 september 2023 – 29 september 2023.
Teckningskurs: 0,15 SEK per aktie.
Emissionsvolym: 6 335 550 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt nyttjande emitteras 6 335 550 aktier vilket tillför Bolaget cirka 0,95 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 26 september 2023.

Scroll to top