Pressmeddelanden

 • 2022-01-04 14:42

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana kommer lansera den nya generationens plattform inom kort och har påbörjat marknadskommunikationen att Kupatana i samband med förvärvet av Zoomtanzania.com tillsammans kommer att skapa ett mycket starkare erbjudande för både köpare och säljare. Bolagets lokala dotterbolag, Afrieuro Digital Ventures Ltd skickade ut ett pressmeddelande som uppmärksammades av alla de stora mediehusen i Tanzania.

 • 2021-12-09 15:01 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica Digital Ventures eller Bolaget") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("Social Media Lab") har idag tecknat ett avtal med mäklarkedjan Properties & Partners att nyttja bolagets SaaS plattform Social Content för automatisk mikromarknadsföring i sociala medier av listade bostadsobjekt.

 • 2021-11-25 08:45 Regulatorisk

  Tredje kvartalet (juli - september 2021)

  Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4,5 MSEK

  Rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet uppgick till -2,4 MSEK

  Rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet uppgick till -3,7 MSEK

  Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,37 SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

  Första nio månaderna (januari - september 2021)

  Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 16,5 MSEK

  Rörelseresultat (EBITDA) för de första nio månaderna uppgick till -5,7 MSEK

  Rörelseresultat (EBIT) för de första nio månaderna uppgick till -8,7 MSEK

  Resultatet per aktie för de första nio månaderna uppgick till -1,12 SEK

  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,8 MSEK

  Väsentliga händelser under perioden

  Social Media Lab ökade omsättning med drygt 12% jämfört med tredje kvartalet 2020. Resultatet påverkades pga ökade lönekostnader när permitteringsstödet avslutats.

  Kupatana fortsätter att öka annonser/trafik enligt plan

  Bolaget skrev avsiktsförklaring med Ringier One Africa Media Ltd om att förvärva tillgångarna till Zoomtanzania som är Kupatanas största konkurrent på marknaden i Tanzania

  Bolaget skrev avtal med ett utvecklingsbolag i Östeuropa som möjliggör ett högre tempo samt mer

  kostnadseffektiv utveckling. Bolagets CTO leder, beställer och kvalitetssäkrar arbetet

  Bolaget planerar att lansera Social Content till en global marknad under Q1 2022 och vara möjlig att prenumerera via betalkort.

  ClearOn projektet gick live med en testkampanj för Dafgårds med ett positivt resultat

  I takt med att Social Media Lab får in flera kunder får Bolaget flera licenskunder till Social Content

  Bolaget arbetar aktivt för att identifiera och genomföra ytterligare strategiska förvärv som stärker Bolagets

  rörelse och tillväxttakt

  Goodwillavskrivningar uppgick för tredje kvartalet till ca 1,2 MSEK

  Väsentliga händelser efter periodens utgång

  Social Media Lab har en ökad aktivitet bland befintliga kunder samt har fått in flera stora kunder. Tillväxten är god och fjärde kvartalet ser ut att bli årets starkaste i tillväxt jämfört med föregående år men också årets bästa kvartal.

  Bolaget har omvandlat avsiktsförklaringen till ett förvärvsavtal för tillgångarna till Zoomtanzania vilket ger Kupatana en tydlig marknadsdominans.

  Bolaget har förvärvat den andra generationens plattform som inkluderar e-handelslösningar. Den nya plattformen möjliggör en mycket högre tillväxttakt både i användare och intäkter.

  Kupatana har gjort en nyckelrekrytering för positionen "Head of classifieds och e-commerce" med placering i Östafrika. Med tio års erfarenhet från bla Avito, Jumia och Rocket Internet kommer organisationen i Tanzania utökas i samband med Zoomtanzania- och plattformsförvärven samt expansion till Kenya.

  Bolaget har skrivit ett partnerskapsavtal med Swahili Digital som kommer att arbeta med Kupatana och Zoomtanzanias lansering

  Bolaget har skrivit avtal med Careplatform Sweden AB att starta ett Joint venture-bolag för digital vård i Afrika. Euroafrica har initialt 51% och Careplatform 49% av aktierna i det nybildade bolaget. Euroafrica investerar 2 MSEK i det gemensamma bolaget och Careplatform lägger in hela sin plattform och know-how.

  Testkampanjen med Dafgårds och ClearOn föll bra ut. ClearOn har påbörjat marknadsföring och försäljning till sina kunder där Social Content har fått ytterligare kunder.

  Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 11 MSEK innan finansiella- och juridiska omkostnader för att möjliggöra ovan investeringar och en aggressivare tillväxt. Bolaget emitterar 1 981 980 miljoner nya aktier.

 • 2021-11-12 13:21

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") har idag ingått ett avtal med marketplace-veteranen Sammy B. Abla för att leda vår geografiska expansion i Östafrika och lanseringen av e-handel.

 • 2021-11-10 19:00 Regulatorisk

  Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission om 1 981 980 aktier till ett urval av professionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen uppgår till 5,55 SEK per aktie och den totala emissionslikviden uppgår till cirka 11 miljoner SEK.

  Kapitaltillskottet om cirka 11 miljoner SEK avses primärt att användas till expansionen av Kupatana i Östafrika som innefattar en större organisation, förvärv av ny teknologi och vidareutveckling samt att finansiera det av Bolaget och Careplatform Sweden AB ("Careplatform") startade joint venture-bolaget som offentliggjordes tidigare idag.

 • 2021-11-10 18:45 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB ("Euroafrica Digital Ventures" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ingått avtal med SaaS-bolaget Careplatform Sweden AB ("Careplatform") om att starta joint venture-bolag ("JV-bolaget") inom digital vård på den afrikanska kontinenten.

 • 2021-11-10 18:30 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture ABs ("Euroafrica Digital Venture" eller "Bolaget") dotterbolag Kupatana AB ("Kupatana") lanserar e-handel och expanderar till andra marknader i Östafrika. Som ett led i expansionen har Bolaget förvärvat teknologin bakom Babasell ABs ("Babasell") plattform. Köpeskillingen för teknologin uppgår till 3,5 MSEK varav 2,5 MSEK erläggs i aktier och resterande 1 MSEK erläggs kontant i tre delar

 • 2021-11-08 08:55 Regulatorisk

  Som tidigare har meddelats har Euroafrica Digital Ventures dotterbolag Social Media Lab påbörjat en testkampanj tillsammans med Dafgårds för kupongdistribution i Social medier. Testkampanjen är nu över och den initiala analysen är att det är en mycket effektiv metod att nå ut till sin målgrupp

 • 2021-10-29 12:00 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") utser Athena Nicolaides till Bolagets CFO då Bolagets nuvarande CFO Peter Åkerström går i pension.

 • 2021-10-29 08:38 Regulatorisk

  Euroafrica Digital Venture AB:s ("Euroafrica Digital Ventures" och "Bolaget") har som tidigare kommunicerats tecknat en avsiktsförklaring att förvärva Zoomtanzanias immateriella tillgångar. Idag har Bolaget undertecknat förvärvsavtalet enligt tidigare kommunicerade villkor.

Scroll to top